Russian   |   العربی   |   English   |   فارسی   |     

جهان در مسير افتخار

 1388 : "جهانی اندیشیدن" جهان ترمز به بار نشست و برگ زرینی از افتخارات جهان ترمز با کسب عنوان "بزرگترین صادر کننده لنت ترمز در ایران" رقم خورد.

 

1389: جهان ترمز در این سال برای دومین بار بعنوان "واحد نمونه کیفی" از طرف اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان و "واحد نمونه صنعتی" در سطح استان اصفهان شناخته شد.

این گروه صنعتی در این سال به یکی از پر افتخارترین عناوین خود دست یافت و موفق شد تا از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان "واحد نمونه صنعتی در سطح کشور" و "واحد نمونه کیفی در سطح کشور" از طرف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انتخاب گردید.

 دریافت "گواهینامه طراحی فرمولاسیون" از توف نورد آلمان در این سال، مهر تأییدی بر اراده جهان ترمز کاشان در ایجاد تنوع و توسعه محصولات خود بود. 

انتخاب مجدد این گروه صنعتی بعنوان "بزرگترین صادر کننده لنت ترمز در ایران"، خاتــــم افتخارات جهان ترمز در این سال بود.