Russian   |   العربی   |   English   |   فارسی   |     

چرا جهان ترمز

 

 

•    پایبندی به اصل مشتری مداری در یکایک مراحل سفارش تا مصرف کالا


والاترین ارزش جهان ترمز، تکریم مقام مشتریان است. برای  دستیابی به این ارزش عالی، تمامی پرسنل جهان ترمز با همراهی همیشگی با مشتریان از زمان تهیه مواد اولیه تا زمان فروش و تحویل  کالا،  متعهد  به   اجرای  اصل  مشتری  مداری  در  حیطه  وظایف   شغلی  خود  می باشند.